نجات جان جوجه پرنده

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

این صحنه واقعی تلاش بی دریغ پدرو مادر جوجه پرنده ای است که در حین تمرین پرواز

تعادل خود را از دست داده و در حال سقوط است.

--------------------------


اطلاعات اضافی