نکات کلیدی در جوملا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نکات کلیدی در جوملا

-------------------

-----------
الف - چنانچه قالبهای گوناگونی رانصب نموده اید می توانید برای
هرموضوعی در main menu قالب متناسب با آن را انتخاب کنید
ولی قالب منویhome باید پیش فرض باشد
-----------
ب - درمنویhome تعداد ستون ها را به یک کاهش دهید
مگراینکه قالب شماسفارشی باشد
-----------
ج - کدآمارگیر فقط در scc قالب اصلی کپی شود
Template Manager -Template-Edit main page template

د- ماژولهای قالب سفارشی نباید فعال یا غیر فعال گردد
------------

ه - برای هرقالبی ماژول جداگانه ای ایجاد نمایید

مثل ماژول بازگشت به خانه

 

ح-درmain menu برای هرمجموعه یک منوی لیست مجموعه
ایجادکنید
------------
ی-درپنجره ویرایش مطلب انتخاب مجموعه ی مربوط به آن
ضروری است
---------
ک - در بخش کاربران حدّاقل دوکاربری ایجاد نمایید
---------

ل - همیشه آخرین ماژول یاپلاگینی را که نصب می کنید به خاطر بسپارید

 -------------

م - اگرمنو یا مجموعه ای را خواستید حذف نمایید قبل از

 

حذف نمودن ، آن منو یا مجموعه را غیرفعال نمایید

------------------

اطلاعات اضافی