به مش حسن آباد خوش آمدید

سیل توفنده

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

سیل توفنده

درمجاورت زمینهای کشاورزی شرکت وحدت یک ردیف قنات بود ودرآنطرف قنوات

 جادّه ای، کشاورزان در کنار قناتها به پهنای چندمتری سیل بند زده بودند

 البته هنوز سیل بند اصلی شهر ایجاد نشده بود غاصبی محمودنام همراه زمینهای

 مجاورجادّه ،جادّه را هم به مردم فروخته بود و البته تا شکایت کشاورزان به

نتیجه برسد چند سالی طول می کشید وصد البته حوادث طبیعی دراختیار صاحب

طبیعت هستند همان خدایی که رود نیل راشکافت تا حضرت موسی ع و

یارانش ازآن عبور کردند و فرعونیان را غرق ساخت

بیستم تیرماه بود و به فکر هیچ کس خطور نمی کرد سیل بیاید

امّا سیل توفنده آمد و بعداز عبور از زمینهای کشاورزی بموئیّه وارد سیل بند

 شرکت وحدت شد تمام زمینهایی که صاحبانشان  جادّه را غصب کرده بودند

 زیر گل ولای رفت ومگر آدمی به این آسانی درس عبرت می گیرد

خلاصه بیش از دوسال طول کشید تا غاصبان محکوم شدند و البته ناراحتی های

 فراوانی برای مرحوم پدر ایجاد می کردند و کاش زنده بود واین شور وشعور

امروز مردم را می دید خداوند ایشان و دیگر کشاورزانی که

 اسیرخاکند غریق رحمت بی انتهایش بنماید

اطلاعات اضافی