اماما چو شعرت بديدم،رو ييدم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مابه خال لبت اي دوست گرفتارشو يم

چشم هشيارتوراديده وهشيارشويم

 

فارغ ازخودشده وطبل خميني بزنيم

همچو مجنون خريدار دل يارشويم

 

باغم يار فكنديم به جان ها شرري

تابه جان آمده و عاشق ديدار شويم

 

در ميخانه ببوسيم به ياد ش دائم

مسجد ومدرسه را همچو گل نار شويم

 

جامه ي زهد و ريا كنده وچابك بروييم

بسوي پيرخراباتي و هشيارشويم

 

واعظ شهربگيريم وبه زندان ببريم

وز دَ م رند مي آلوده مددكارشويم

 

بگذاريد كه از رو ح خدا ياد كنيم

تاكه با غمزه ي او ازمحن آزاد شويم

ddddd12

--------------------------

اطلاعات اضافی