خدايا كي ببينم آن رخ يار

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

امام عسكري ع مشتاق ديدار      به شعباني دگر افتاده انظار

 

نظرافكنده برهركوچه هربار     كه بيندآن رخت را چون گل نار

 

توراناديده من گشتم گرفتار       اگربينم بميرم من بر يار

 

گلي آمد كه خوشبوتر زخروار       هزاران گل به ديدارش گرفتار

 

نسيم وصل ياراست امشب و يار       عزيزفاطمه چشمش به ديدار

 

گرفتار رخت مشتاق ديدار     چه ديداري كه دارد صد خريدار

 

خريداري كه دارد ناله ي زار      پريشان درفراق و هجرت يار

 

نيامد آن امام عج ما به ديدار      چه ديداري كه باشد بهترين كار

 

اسير روي توگشتم گرفتار      خدايا كي ببينم آن رخ يار

------------------------

اطلاعات اضافی